Flashlube.cz | www.ŠlápniNaPlyn.cz
 Šlápni na plyn!  >  Bioplyn
Specifika vozidel s pohonem na plyn

Jízda na zkapalněný ropný plyn LPG

Jízda na stlačený zemní plyn CNG

Jízda na zkapalněný zemní plyn LNG

Jízda na bioplyn

Historie vozidel
s pohonem na plyn

Glosář

Motorové aditivum LPG, CNG, bioplyn

Podtlakové dávkování aditiva

Elektronické dávkování aditiva

Pohon motorového vozidla na bioplyn (biometan)

Bioplyn vzniká v organických materiálech, například v odpadovém hospodářství na skládkách odpadů, na hnojištích, v mokřadech nebo v čistírnách odpadních vod (ČOV). Proto je také někdy označován jako skládkový plyn. Poměrně často se lze také setkat s označením biometan, což je název odkazující na hlavní chemickou složku bioplynu.

Striktně řečeno je biometanvyčištěný bioplyn. Oba termíny jsou však zcela běžně zaměňovány. V zahraničí se můžete setkat například s označením naturgas, kompogas či jinými. Leckdy je však bioplyn prodáván pod zkratkou CNG. Důvod je vysvětlen v následujících odstavcích.


Biometan a zemní plyn CNG = identické složení

Bioplyn vyprodukovaný v bioplynových stanicích, v čistírnách odpadních vod a na skládkách, může být využíván k výrobě tepla, elektřiny nebo k pohonu různorodých dopravních prostředků. Na očištěný biometan jezdí ve světě stále častěji automobily, autobusy, samozřejmě i zemědělská technika nebo dokonce některé vlakové soupravy. Jak je to možné? Biometan je totiž z hlediska složený identický se zemním plynem! Liší se pouze způsobem vzniku.

Hlavními složkami bioplynu je metan (CH4) a oxid uhličitý (CO2). Pro pohon motorových vozidel je v současnosti distribuovaný biometan zbavován nežádoucích příměsí, zejména oxidu uhličitého a sirovodíku. Výsledně očištěný bioplyn je v podstatě identický se zemním plynem. Obsah metanu je většinou vyšší než 95 %, výhřevnost je se zemním plynem srovnatelná.

V tomto smyslu pak platí, že k vozidlům, které pohání biometan (již očištěný bioplyn) je nutné přistupovat stejně, jak ok vozidlům, které pohání stlačený zemní plyn CNG, dříve distribuovaný jako metan. Jakmile tedy máte vozidlo s motorem na CNG, můžete automaticky jezdit i na očištěný biometan. Stejně jako u jízdy CNG doporučují oboroví znalci i při jízdě na bioplyn používat vhodné motorové aditivum pro CNG / biometan. Důvody jsou identické.

vozidla na ekologický bioplyn
Ilustrační foto: abcTuristiky.cz

Způsob vzniku bioplynu je současně jeho výhodou i limitem. Na jednu stranu existuje široká škála plodin vhodných pro jeho výrobu. Bioplyn je možné vyrábět také z bioodpadů. Jeho omezené množství a lokální výroba je současně limitem pro větší rozšíření. Nespornou výhodou bioplynu je vysoká energetická výtěžnost a neexistence vedlejších produktů. Limitující je však nákladné čištění na kvalitu zemního plynu.

V České republice je bioplyn palivem jednoznačně minoritním. Zřejmě nejčastěji ho používají některé dopravní společnosti, které si samy zajišťují jeho výrobu. Naopak v zemích, k nimž patří například Švédsko, Švýcarsko, Francie, Island a další, je biometan používán opravdu masově. Metan v podobě CNG nebo bioplynu má v těchto zemích často více příznivců než LPG. Trendy ve prospěch bioplynu však zesilují i v České republice.


Přínos a výhody vozidel, které pohání biometan

V současné situaci lze předpokládat, že využívání biometanu pro pohon motorových vozidel poroste a to z několika důvodů:

  • Rostoucí popularita CNG a větší počet vozidel uzpůsobených na provoz CNG umožňuje řidičům automaticky jezdit i na biometan. Příznivý vliv na využití bioplynu v dopravě má samo sebou i rozvoj infrastruktury čerpacích stanic s CNG.
  • Ačkoli náklady na pořízení vozidla s motorem na CNGjsou cca o 10 % vyšší než u pořízení stejného modelu na konveční palivo, nízká cena CNG a celkově nízké provozní náklady při jízdě na CNG (zvláště pokud je souběžně používáno účinné motorové aditivum do CNG) jsou ve zhoršující se ekonomické situaci pro stále více motoristů silnou motivací.
  • Biometan má nejnižší emise skleníkových plynů a nejnižší spotřebu energie. Díky svému ekologickému charakteru má bioplyn obecně společenskou podporu. Rostoucí zájem společnosti o vstřícnější vztah k přírodě je tak při rozhodování o způsobu dopravy snadněji pomyslnou poslední kapkou na miskách vah.
  • Bioplyn je mnoha evropskými státy podporován i v důsledku existujících mezinárodních směrnic o biopalivech.

Výhody jízdy na bioplyn jsou shodné s výhodami jízdy na CNG:

  • Auto, které jezdí na biometan, má oproti benzinu výrazně tišší chod
  • Díky fyzikálním vlastnostem metanu jsou vozidla s pohonem na bioplyn / CNG bezpečnější než vozidla na benzin, naftu nebo LPG
  • Emise ze spalování biometanu jsou stejně nízké, jako ze spalování zemního plynu
  • … další výhody identické s pohonem na CNGDůležitá přísada pro motory s pohonem na LPG, CNG a bioplyn/biometan

Důsledkem absence olova v motorech s pohonem na LPG, CNG i bioplyn vzniká při jízdě na tento druh pohonných hmot specifická potřeba péče o motor automobilu. Flashlube Valve Saver Fluid je aditivní mazivo (náhražka olova) vyrobené na základě vědeckého výzkumu tak, aby minimalizovalo opotřebení ventilových sedel u vozidel s pohonem na ropný či zemní metanový plyn.

Motorová aditiva  pro zemní a ropný plyn

Vysoká účinnost značkového LPG/CNG aditiva Flashlube Valve Saver Fluid zajišťuje spolehlivou ochranu pro ventily vašeho automobilu. Flashlube Valve Saver Fluid je v zásadě náhrada za benzinové olovo, nutná k promazávání zážehových částí motoru. Používání kvalitního aditiva je kromě toho důležitým prvkem v souboru finančních úspor, kterých při využívání auta na plyn docilujete.

Používání aditiva do LPG a CNG zlepšuje výkon vašeho motoru a snižuje jeho opotřebení. S kvalitními aditivy tak ujedete více kilometrů za méně peněz. Tím šetříte své finanční výdaje za provoz vozidla. Aditivací pohonných hmot zároveň snižujete riziko poškození motoru. Takže současně šetříte i vysoké výdaje za budoucí opravy, kterým aktivně předcházíte. Pár korun, které utratíte za balíček aditiva, je ve srovnání s cenou za opravu poškozeného bloku motoru samozřejmě maličkostí!

Aditivum Flashlube Valve Saver Fluid bylo oceněno řadou odborný cen i spotřebitelských testů. Jako vůbec jediná aditiva do CNG a LPG mají aditiva Flashlube nejen certifikaci laboratorních měření, ale i reálný silniční test. – Konkrétně z uznávané německé zkušebny HTW Sársko a rovněž z prestižní TÜV NORD Mobilität. Naměřené výsledky z obou odborných zkušeben prokazatelně dokládají účinnost aditiva Flashlube Valve Saver Fluid.

Pro další informace o CNG/LPG aditivu Flashlube Valve Saver Fluid si přečtěte produktový list. Ke snadnému nákupu využijte e-shop autorizovaného dovozce Flashlube.test pro aditiva do LPGAutorizovaný e-shop
e-shop s motorovými aditivy

Aditiva do LPG a CNG na Youtube Aditiva do LPG a CNG na Facebooku Aditiva do LPG a CNG na GooglePlus
Začátek stránky | Mapa stránek | E-shop | FAQ Flashlube | Přidat k Oblíbeným položkám

All rights reserved © abcRedakce.cz